Aït Menguellet

Artiste / groupe : Aït Menguellet
Genre : kabyle
Vrai nom : Abdenbi AïT MENGUELLET
Naissance le : 16/01/1950

Paroles : Abrid n temẓi / Aït Menguellet     Ajoutes par : bouilles

Ma nmuqel abrid i d-nekka
S nnehtat i d-nettmekti (2)
Γas f ẓẓur iffi d-neɛedda
Idel-it ucebbeḥ n temẓi (2)
Ay agi ala di tnafa
I la t-id-nettemlili
D ayen iḍran yidi leɛca
Mi tegla targit yessi

Urgaɣ abrid iḍulen
Ad i-yerr ansi d-kkiɣ (2)
Leḥḥuɣ ur qeḍɛent wallen
Anda wwḍeɣ ad d-mmektiɣ (2)
Mugreɣ-d akk ayen ifaten
Ayen ugiɣ d wayen bɣiɣ
Ṭṭfen imukan nnsen
Mkul yiwen anda t-ǧǧiɣ

Mugreɣ-d aḥbib yemmuten
Walaɣ-t kan tendef tasa
Yenwa wiss d acu i gbeddlen
Yefreḥ mi di-d-iwala
Mazal-ik deg ulawen
Nettemwali di tnafa
Yibbwas weyyaḍ ad ɣ-ǧǧen
Deg ubrid igi k-neǧǧa

Mugreɣ-d tamekḥelt n sin
Nemyiɛqal mi d-teflali
Γef terkast d tibzimin
Yeḍbeɛ uḥeddad n At Yenni
Asmi njebbu di tɣaltin
Lɣerb ma neqsed-as yeɣli
Ziɣ yesserka-tt win tt-iwwin
Jebdeɣ zznad yefruri

Mmugreɣ-d yiwen n ccna
Ttuɣ-t, yeffeɣ aqerru-iw
La yettmenṭar ger yeẓra
Deg ubrid n ddunit-iw
Felli ur ttlummut ara
Yesmikti-yi-d yak temẓi-w
Mazal-iyi-d deg-s kra
Wwiɣ-d cwiṭ di ṣṣut-iw :

« Ur di-ttaǧǧa
Ur yi-ttḥerrim g ṣṣut-im
Ur yetteǧǧa
Akk d rriḥa n lexyal-im
Uyetteǧǧa

Leɛmer-iw yecba aɣanim
Ad yettarra
S anida s-yehwa i ufus-im

Ur di-ttaǧǧa
Axir lemmer ad di-tenɣeḍ
Ur yi-ttaǧǧa
S anda truḥeḍ ad di-tafeḍ

Ur yi-ttaǧǧa
Leɛmer-iw yecba lkaɣeḍ
Ger ifassen-im
Cerreg-it uqbel ad truḍeḍ

Ur di-ttaǧǧa
Qim kan nek yidem ad nelḥu
Ur yi-ttaǧǧa
Anef i wul ad am-yeḥku
Ur yi-ttaǧǧa
Ul-iw yuɣal d asaru
Deg-s ad twaliḍ
S kra yelklan d asefru

Ur di-ttaǧǧa
Ad kem-ttḥawateɣ ar melmi?
Ur yi-ttaǧǧa
A tesseɛwuẓgeḍ acimi?
Ur yi-ttaǧǧa
Ul-iw yuɣal d lemri
Deg-s ad twaliḍ
S kra tekseb yak tayri »

Ccna-yagi mi s-sliɣ
Kemmleɣ abrid-iw rewleɣ
Ttagadeɣ ad d-mmektiɣ
Ayen ggulleɣ ar dat-awḍeɣ
Yeɛreq leḥsab i ufiɣ
Γef tmucuha ssarmeɣ
Ffɣent akk si ddunit-iw
Ǧǧant-i-d weḥdi i qqimeɣ

Ṭṭfeɣ abrid n luḍa
Mugreɣd lewruḍ kul leṣnaf
La d-ttmektiɣ d acu akka
D asmi nettnadi ur nettaf
D asmi la ttegeɣ lqima
I wayen ixerben ur yufaf
Ma ẓriɣ ttejra terka
Tettban-iyi-d d axalaf

Mugreɣ-d aḥbib nniḍen
Yemmuten ur yewweḍ lebɣi-is
D yiwen seg wid iruḥen
Yemmuten ɣef tmeslayt-is
Yerra aqerru ger ifassen
Yettawi lewhi s wallen-is
Yesteqṣa-yi-d amek akken
I teḍra d teqbaylit-is


« Ay geḍran d wayen iḍran
Seg-asmi tɣabeḍ ar assa!
Assen anwi das-yennan
G ugdud ma mazal kra
Γer lḥiḍ mi t-senden urfan
Iban-d lǧehd-is yella
Tettɣaḍem a wid yettwaxedɛen
Temmutem ur teḥḍirem ara

Asmi tekker di tmanyin
Mmektin-d wid i kwen-issnen
Nnan-as acḥal n lesnin
Iles nneɣ neǧǧa-t yuḍen
D mmi-s n wedrar meskin
Am keččini i gezwaren
Asmi d-kkren weyyaḍnin
Tewweḍ lfetna ar yemnaren

Seg wassen tbeddel ssaɛa
Aqbayli irfed aqerru-s
Ula d wid i wumi ur yehwa
S nnif s lxuf gren afus
Tameslayt tekker-d tura
Zwin-tt, kksen-as ammus
Γer warraw-is i-d-tegra
Kra n win tt-irefden ur tt-isrus »

Mi kfiɣ iger-d nnehta
Yenna-d tura ad steɛfuɣ
Γurwat a wid n wassa
Ad awen-ikelleɣ umennuɣ
Aya nesɛa-t d ccetla
Si zik di tegmatt i tt-nuɣ
Mi newweḍ ar tizi n littaɛ
I teɛdawt i d-nessufuɣ

Meyyzeɣ d acu akka i d-yenna
Lfeḥ-iw yebda ixettṣi
Mektiɣ-d axṣim n wassa
Ufiɣ d gma n yiḍelli
Kemmleɣ abrid ssyinna
Iṭij ineṣṣef igenni
Yewweḍ-i-d ṣṣur n tmeɣra
Izwar-ed taddart nni

Kecmeɣ ɣer taddart nni
S lxalat azniq yerwa
Tiqnedyar d lefwaḍi
Acebbeḥ mkul d ṣṣifa
Kul yiwet acu d-tettawi
Ccna, leɛyaḍ d taḍsa
D amendayer d ccnawi
I d-yufraren di tmeɣra :

« Mi di-tenniḍ
Ayla-w ad t-rehneɣ fellam
Mi di-tewwid
Rwiɣ leɛtab n wexxam
Ad ak-bruɣ
Zdat jjuj n Lḥemmam

Ah alalla..alahalaha alala…
Akka i d zzwaǧ a yemma!

Mi di-tenniḍ
Leɛmer-iw deg-m yella
Mi di-tewwid
Rwiɣ leɛtab n lexla
Ad ak-bruɣ
Zdat jjuj n Larebɛa

Ah alalla..alahalaha alala…
Akka i d zzwaǧ a yemma!

Mi di-tenniḍ
Ur kem-ittḥaz uɣilif
Mi di-tewwid
D tislit bdiɣ lḥif
Ad ak-bruɣ
Zdat jjuj n At Wasif

Ah alalla..alahalaha alala…
Akka i d zzwaǧ a yemma!

Mi di-tenniḍ
Nek yidem ad nezhu kullas
Mi di-tewwid
Yiwet n tqendurt i useggas
Wekkleɣ-ak-n
S kra yellan d aɛessas

Ah alalla..alahalaha alala…
Akka i d zzwaǧ a yemma!

Mi di-tenniḍ
Lxir i tebɣiḍ yella
Mi di-tewwid
Rwiɣ leɛtab uẓetta
Wekkleɣ-ak-n
Lqern n Sidi Balwa

Ah alalla..alahalaha alala…
Akka i d zzwaǧ a yemma!...»

Ṭṭfeɣ abrid d asawen
Ffɣeɣ i taddart akkin
Mmuhreɣ-d d yilmeẓyen
Di leɛmer qerben ɛecrin
Leḥḥun cennun am yiwen
Ṣṣut yeqqel-d si tɣaltin
Di lhiba cban izmawen
Ata ccna i la d-ttawin :

« Tafat mi tt-neẓra
Tusam-d ad tt-tessensem
Tiṭ issi nwala
Tebɣam ad tt-tezdreɣlem
Ur tezmirem ara
A ɣ-tekksem tamuɣli
Ad nwali
Ad nwali
Ad nwali

Ma tennam susmet
Isem nneɣ ad t-nɛeggeḍ
Ur nqebbel ad yemmet
S igenni ad t-nessiweḍ
S idmaren nneɣ wwtet
Takmamt ar datt-nefsi
Ad d-nini
Ad d-nini
Ad d-nini

Ma tennam wexxret
Γer zdat ad nqerreb
Ma tennam ḥebset
Ur nqebbel aẓerreb
Akken ibɣu nmerret
Abrid ar dat-nawi
Ad nɛeddi
Ad nɛeddi
Ad nɛeddi

Gezmet taciṭa
Aẓar ad t-id-neḥyu
Sefḍet ka id-nenna
S idammen nneɣ ad t-naru
Ma tneṭlem assa
Ad d-iban yiḍelli
Ad nili
Ad nili
Ad nili…»

Ccna-yagi ur t-ssineɣ
Cnan-t mi lliɣ d llufan
Ferḥeɣ imi d-mlaleɣ
Wid i-ɣ-inǧren iberdan
Kemmleɣ abrid-iw ruḥeɣ
Ad d-mlileɣ d wayen iḍran
Deg usu mi nneqlabeɣ
Teǧǧa-yi targit yekfan


Espace commentaires... ajouter le votre