Matoub Lounes

Artiste / groupe : Matoub Lounes
Genre : kabyle
Vrai nom : Lounes MATOUB
Naissance le : 23/01/1956
Mort : Assassiné le 25 juin 1998

Paroles : A tamurt-iw / Matoub Lounes     Ajoutées par : b_music

Ṭṭfeɣ leğmeε d rray-iw
Tezzmeɣ iman-iw
Ma ɣezzif yiles-iw
Init-d ma s-εeḍfeɣ

A tamurt-iw, a dduḥ n temẓi-w
Acimi i d-luleɣ ?

Luleɣ-d, ḍalleɣ-d ɣer ddunit
Ziɣemma d targit
Kriɣ-tt tameddit
Ṣṣbeḥ a tt-ffɣeɣ

A tamurt-iw, a dduḥ n temẓi-w
Aḥbib ma t-kesbeɣ

Tawwurt yeffren lesrar-iw
Llin-tt yeḥbiben-iw
Kecmen-tt yeεdawen-iw
Lbaḍna-w teffeɣ

A tamurt-iw, a dduḥ n temẓi-w
Fell-am ma ad rewleɣ ?

Imi d-luleɣ d aqbayli
Isem-iw imenɣi
Xas teḥfa tdukli
A tt-id-ssmesdeɣ

Ay at tmurt-iw
S tidi lmux-iw
Ara ken-in-dehneɣ

Fkiɣ ɣer ssuq isem-iw
Γer rreḥba izzayriyen
Ad yezzenz imeṭṭawen-iw
Ma llan wid ara ten-yaɣen

Ğeεleɣ a d-qḍuɣ lebɣi-w
Ziɣen teqleb tewriqt-iw
Anda akken ufiɣ leḥbab-iw
I d-ttnejmaεen yeεdawen

Nestufa-d akk i tɣersi
Ammus ɣef leεḍam yettban
Ntett ayen ur d aɣ-nehwi
Neqqar wa d aẓidan

Tidet ttecceḍ deg yimi
Degmi akka nuder d tirni
Sebεa qama di lxali
Lberr yexreb, ur iban

Nettḥir ad nleqqem lekdeb
I wakken ad nɣellet lɣella-s
Nemḥezwar s asegrireb
Nettemḥezwar ɣer txidas

Mi d-iban wemdan d ddheb
Fell-as a d-nger leεğeb
Di tidet a t-neskideb
Alamma nhudd-as tissas

Anda-t weqbayli iseḥḥan
D tisegnit daxel n walim
Ur iban wemdan yeɣran
Ur iban win yellan d abhim

Asmi d-neffeɣ s iberdan
Ziɣ akken a d-nawi imekwan
I Sidi akk d Si Flan
Ass-a kul wa anda yeqqim

Nnan win yeččan, yečča
Win yegran tarbut tekkes
Uɣalen akk d iqerra
Widen i wumi ɣezzif yiles

Annar i sen-d-nḍerra
Nnif deg-s i yexnunes

Cfiɣ usan-d s teḍsa
Ad dduɣ di lğerra-nsen
Nnan ilaq-aɣ tura
Tamurt a s-nbeddel udem

Yuɣal mi akken ur qbileɣ ara
Ggullen ar d iyi-ssimsen
Ass-a wa yeqqar i wa
Aqcic-nni d imciṭṭen

Sswen aẓar n tecmat
Yuɣ amḍiq di ddunit-iw
Ur d iyi-d-teqqim tegmat
Ṭṭlam idel tafat-iw

Lfinga undin-tt, qurεen-tt
Alamma tezla lferḥ-iw

Ḍḥiɣ-d d aqell ger tizzya-w
Anda ddiɣ a yi-yessweεden
I leḥbab qqleɣ d aεdaw
Qlil win ɣaḍeɣ seg-sen

Win i d-yuẓan ɣer lğerra-w
Ad as-nnḍen am wegraw
Lmux-is ad s-t-ssirden

Cfiɣ ttejra yeknan
Σebban ddel wafriwen-is
Teṣber i tmes d iḥerqan
Teṣber i cctawi d wegris

Leḥbab ur iyi-gan ccan
Rniɣ deεwessu imawlan
Tewwi-yi ddaw iferrawen-is

Cfiɣ aḍu lemḥibba
Ul-iw assen mi t-yedhen
Ggulleɣ ur ḥniteɣ ara
Wwiɣ-as-d win i t-yessferḥen

Di taddart ur bɣin ara
Nnan-as irkell winna
Ilaq win a t-yessferɣen

Xas akken wwḍeɣ lebɣi-w
Temɣi tteɣziza qerrḥen
Xas akka aql-i s wexxam-iw
Mazal-iten deg-i a kkaten

Tɣedreḍ-iyi a tamurt-iw
Ur teğğiḍ ara ixṣimen-iw
A sen-ẓmeɣ lebṣel s allen

Tɣedreḍ-iyi a tamurt-iw
Teğğiḍ mmaren idammen-iw
Xnunsen di lqaεεa-inem

Ah annaɣ a tamurt-iw
Teswiḍ tidi leεḍam-iw
Terriḍ ɣer lḥebs asirem

Ad ruḥeɣ ad beddleɣ isem-iw
Ssamsen-as wat taddart-iw
Nnif-iw yettwaqeccem

Skud akka ur yefcil wul-iw
Ad nnejliɣ a tamurt-iw
Ad rewleɣ si lbaṭel-inem

Ur d iyi-d-yeqqim weḥbib
D acu iyi-d-yegran d nnṣib
Siwa lemḥibba leḥlal

Yid-s ad awiɣ abrid
Ur d aɣ-d-iḥebbes usemmiḍ
Iṭij ur d aɣ-yessefcal

Ad nqelleb ɣef lweqt ajdid
Balak di tmura lebεid
Ara naf ddwa n temsal

Ammar a d-ṣfun wussan
A ɣ-d-iṣaḥ umur di zzman
Wamma ass-a aql-aɣ di lmuḥal

Ad nɣellet tidi-nneɣ yerɣan
Am nekkni am imeɣban
Nettrağu itri-nneɣ a d-ilal

Akken wid i ɣ-yessweεden
A sen-yezzi s weεrur lawan
Ad asen-yessexreb lecɣal

D iẓekwan imawlan-iw
Ara d-ğğeɣ d aẓar-iw
Ur yelli wayen nniḍen

Imi yi-yenker wakal-iw
Ad ruḥen ad beddleɣ laṣel-iw
A d-yaki sseεd-iw yeṭṭṣen

A d-lhiɣ deg wexxam-iw
Ad sseɣreɣ arraw-iw
D luɣa n medden ara ḥefḍen

Dayen tefsed tmurt-iw
Fkan afus watmaten-iw
Zzenzen-tt i yeεdawen

Γef wakken i ɣ-d-qqaren
Di ccfaya-nsen yemɣaren
Leεmer i ɣ-yeffiɣ wammus

Larebεa n At Yiraten
Irumyen mi tt-id-kecmen
D nekkni i yefkan afus
Mazal timsal-nniḍen
Γezzifit am yemraren
Ayen i d-ḥkiɣ drus

I yi-tt-igan d idammen-iw
Mačči d kemm a tamurt-iw
Ur lliɣ d aεdaw-inem

I yi-ixedεen d atmaten-iw
Asmi akken i sen-ldiɣ ul-iw
Uɣaleɣ la ttnaɣeɣ yid-m

Ssmaḥ, ssmaḥ a tamurt-iw
Xas ad tebεed tenṭelt-iw
Err-itt-id s irebbi-inem

Espace commentaires... ajouter le votre