Aït Menguellet

Artiste / groupe : Aït Menguellet
Genre : kabyle
Vrai nom : Abdenbi AïT MENGUELLET
Naissance le : 16/01/1950

Paroles : Isefra / Aït Menguellet     Ajoutées par : LeBylka

Urǧiɣ d-acu ad yini wass
Yenna-d tewweḍ-d tmeddit
Yewweḍ leḥsab ɣer lexlaṣ
Win yeččan kra ixelṣ-it
Win ur nečči yettwalas
Xxas lḥeq-is izgel-it
A yigellil gar watma-s
A win izeglen ddunit

Tebɛeɣ la3yub s later
La tmeyyizeɣ anga ssiwden
Wa yezga-yi-d ɣef lxater
Wa yeǧǧa-d udem-iw yuḍen
Wayeḍ mi iɛedda yeṣṣer
Wa issawel-as i gma-s nniden
Ixef n webrid iwexxeṛ
D laɛyub i t-id-ileqqmen

Ssardeɣ seg ufus n lxir
Cceṛ ur d-iyi-d-yettwali
Tuqna n tiṭ ad tt-yextiṛ
Xas ad ten-yenheṛ am wulli
Lxiq mi ara d-yetseffiṛ
Lferḥ-iw ma-d-yerr tili
Xas s lmut i yettidir
Di tudert i yettili

Yenneḍ-d i wedrar aɛmam
Wawal-nni id nessufuɣ
Xas nebra-as-d ɣer lewqam
Yettawi-aɣ-d amennuɣ
Xas lɣarḍ-is d at wexxam
Xas di ṣṣwab i d-ttrusuɣ
Xas ma fudeɣ mi teswam
Xas mi ken-ssedhaɣ ttruɣ

Ma yettunefk-ak-d umeslay
Bru-as, zreɛ, ad yemɣi
Tikwal ad yefk lɣella
Tikwal d ttejṛa n ilili
Tikwal ad yafeg am ṭṭiṛ
Tamurt ad tt-id-iwali
Tikwal win iḥuza yenɣi-t
Am terṣaṣt seg lfuci

Ma yettunefk-ak d umeslay
Aqla-k d bab n wawal
Kra i k-ihelken ad t-id-tiniḍ
Ad yexsi deg wul ccwal
Tunṭict n leḥzen ad tt-tefkeḍ
I wid yesseqdacen nnwal
Ad tt-farqed yid-sen urfan
Yettɣaḍ win ifahmen lecɣal

Luleɣ di tciṭa n lqeṛn
Asmi tegzem di ttnaṣif
Nnefṣ yeqqim di ttejṛa
Nnefṣ yeɣli-d ɣer lḥif
Yeɣli-d, ddiɣ-d ɣer lqaɛa
Ad bduɣ yid-s aɣilif
Imi ɣ-d-qubel ccetwa
Nerka mi-d-yezzi lexṛif

A wid ur nerbiḥ yiwen wass
Di txeṣṣart i tgam amkan
Yettak-iken lqeṛn i lqeṛn
S tafayt tṛebbam urfan
Win i tɣaḍem ad awen yebru
Yeddem-iken wejdid d-yesteqsan
Mi ken-yefhem, deg-wen yaɛyu
A yilejlujen n wussan

Dhiɣ mi t3edda lqafla
Ǧǧan-d i tezyiwin-iw
Mi ɣilleɣ ad tejbu tayeḍ
Ččiɣ abrid s wallen-iw
Ḥarmen-iyi seg-s mi d-tewweḍ
Fahmeɣ mačči d amḍiq-iw
Ziɣ yal wa abrid-is yiwen
D win i yezgel ṛṛay-iw

Asmi yeggugem wallaɣ
Dacu i ma d-yebru yimi
Am win yeẓgen yir lmal
Nnfaɛ ur t-id-yettawi
Ur ṭṭammaɛ ad lhun wussan
Ad aɣ-d-yuɣal zikk-nni
Tawwurt i seg ad yekk wawal
Xas ma temdel-d ad-tt-nelli

Espace commentaires... ajouter le votre